Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα χρονίων παθήσεων Δράμας

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, Παράρτημα χρονίων παθήσεων Δράμας2017-03-08T13:27:34+00:00

Πρόγραμμα απασχόλησης νέων επιστημόνων στο Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ. μέσω του ΟΑΕΔ (updated)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους/-ες στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, και για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας [...]

Προκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού είκοσι τριών (23) θέσεων στο Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας [...]

Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/– χων για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.-Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Για την επιλογή αναδόχου/–χων για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών έξι(6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης με κριτήριο κατακύρωσης: Α) το [...]

(Επαναληπτικός)Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της κεντρικής υπηρεσίας και των έξι (6) Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018 Προϋπολογισμός:Έως τριάντα χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά(30.246,83€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια έξι ευρώ και επτά λεπτά (37.506.07€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή Προθεσμία [...]

Προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών τριών (3) Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. Π.Α.M.Θ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018 Για την επιλογή αναδόχου/–χων  για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών τριών (3) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας ‐ Θράκης για διάστημα ενός (1) [...]

Προκήρυξη ΥΕ καθαριότητας για 14 θέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και  όγδοο του Ν. 4506/2017) Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας [...]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος ισογείου στην οδό Βενιζέλου 66, στη Δράμα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος ισογείου στην οδό Βενιζέλου 66, στη Δράμα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Δράμας». Το  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας [...]

Διακήρυξη 10η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10η/2017 Επαναληπτικού  Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για ένα έτος. Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  Έως δέκα  χιλιάδες εκατό ευρώ  (10.100,00€) CPV: 85121000-3 (ιατρικές υπηρεσίες) [...]

Διακήρυξη 9η 2017 – Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (Παροχή Ιατρικών Υπηρεσιών)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9η/2017 Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού Για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς: με ειδικότητα ειδικού παιδιάτρου στο  Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με Αναπηρία Κομοτηνής με ειδικότητα  γενικής ιατρικής  ή  παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας με ειδικότητα [...]

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας – Εσωτερικές επισκευές μικρής έκτασης κτιρίου Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 του Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Διακηρύσσει  την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την [...]

Load More Posts