Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 15η/24.04.2015 (θέμα 3ο) Απόφασή του, προκειμένου να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες του σε Διοικητικό, Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό, καθώς και σε προσωπικό Φροντίδας και Καθαριότητας, προβαίνει στην έκδοση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για τον λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.