ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9η/2017

Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς:

  1. με ειδικότητα ειδικού παιδιάτρου στο  Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με Αναπηρία Κομοτηνής
  2. με ειδικότητα  γενικής ιατρικής  ή  παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας
  3. με ειδικότητα ειδικού νευρολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας

για ένα έτος

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  Έως δέκα  εννέα  χιλιάδες εξακόσια ευρώ  (19.600,00€)

CPV: 85121000-3 (ιατρικές υπηρεσίες)

K.A.E.: 0413

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  – Τ.Κ. 65404

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27η Απριλίου  2017, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11:00 μ.μ.

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :