ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2019

Δημόσιος Μειοδοτικός Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Τροφίμων σε Ευρώ (€)

Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια ειδών διατροφής των έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α. Μ. Θ. (Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας – Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας- Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας- Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας -Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης)

με κριτήριο κατακύρωσης:

την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάση την χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισμός: 200.087,53 € (χωρίς Φ.Π.Α )

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 01-02-2019 , ημέρα Παρασκευή και ώρα: 12:00 μεσημέρι.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 22-02-2019, ημέρα Σάββατο και ώρα: 12:00 μεσημέρι.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :