ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4η /2019

Προϋπολογισμός: Έως τριάντα οκτώχιλιάδες διακόσια ενενήντα έξιευρώ και έναλεπτ ό(38.296,01€) μησυμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σαράντα επτάχιλιάδες τριακόσια σαράνταέξι ευρώ και σαράντα επτάλεπτά (47.346,47€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και ένα έτος μετά με δικαίωμα δίμηνης παράτασης, έπειτα από μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016, το αργότερο μέχρι την 12η Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στο Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο), Τέρμα Ιοκάστης – Τ.Κ. 65404 Καβάλα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια.