Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου κίνησης – πετρελαίου θέρμανσης – αμόλυβδης βενζίνης – ελαιολιπαντικών γράσων λιπών – υδραυλικών υγρών των έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Κέντρου ΚΚΠΠΑΜΘ, για ένα (01) έτος, προϋπολογισμένης δαπάνης 271.341,97 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (218.824,17 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο κατακύρωσης: Την χαμηλότερη τιμή (ως προς τα καύσιμα το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της % που υπολογίζεται στη νόμιμη διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής τιμής πώλησης του είδους , τη μέρα της παράδοσης του, η οποία προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο τιμών έκπτωσης, από το τμήμα προστασίας καταναλωτή του Τμ. Εμπορίου και Τουρισμού από την Π.Ε. της έδρας του εκάστοτε Παραρτήματος του Κ.Κ.Π.- Π.Α.Μ.Θ.).
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 23-12-2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ. 6.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 13-01-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 10:00 π.μ. 7.
Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.