Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια νωπών ψαριών των τριών (3) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ.:

  1. Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας
  2. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας
  3. Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας

Προϋπολογισμός : Έως 6.927,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., Κ.Α.Ε. : 1511

Διάρκεια ισχύος προσφορών : 360 ημέρες

Κριτήριο Κατακύρωσης :  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης

Τόπος διενέργειας : Τέρμα Ιοκάστης – 65404, Καβάλα

Τεχνικές προδιαγραφές : (Παράρτημα Β’)

Σχέδιο σύμβασης : (Παράρτημα Γ’)
Ολόκληρο το κείμενο της Πρόσκλησης, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Δι@υγεια, περιλαμβάνεται στο pdf: