ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Για την επιλογή αναδόχου – χων για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας για την κάλυψη των αναγκών έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για διάστημα ενός (1) έτους.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ: Download