ΘΕΜΑ«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός (1) καταστήματος ισογείου στην οδό Βενιζέλου 66, στη Δράμα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- Παράρτημα  Χρονίων Παθήσεων Δράμας».

Το  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/23-01-2013), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α/15-7-2014) και  του άρθρου 15 του Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α/2014) και ισχύει.
 2. Την υπ΄ αριθ. Δ9/οικ.44838/11750/05-10-2016 (ΦΕΚ 542/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-10-2016) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
 3. Την υπ΄αριθ. Θέμα 1ο1/42ης Συνεδρίασης/12-10-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου περί «Συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
 4. Την με αριθ. Θέμα 1ο 4 /42ης Συνεδρίασης/12-10-2016 Απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005».
 5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974).
 6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 8. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016(ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
 9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 10. Tις διατάξεις του άρθρου 38 του ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ 212/Α/10-09-1979) « Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει ,αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων , εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών».
 11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Θέμα 3o 1/41ης Συνεδρίασης/06-10-2016 προηγούμενης  Απόφασής του.
 12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Θέμα 4o 2/24ης Συνεδρίασης/15-06-2017« Eκμίσθωση ακινήτου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας στην οδό Βενιζέλου 66».

Εκθέτει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης ενός (1) καταστήματος ισογείου στην οδό Βενιζέλου 66, στη Δράμα, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης- Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ΠΔ 715/1979 και του άρθρου 79 του Ν. 3996/2011.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 04-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.π.μ. στα Γραφεία του Κέντρου (Τέρμα Ιοκάστης, Καβάλα. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η  03-07-2017 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00’, στo γραφείο προμηθειών. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες , όταν είναι φυσικά πρόσωπα ή είναι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και άλλα πρόσωπα με εξουσιοδότηση , η γνωστοποίηση των οποίων θα πρέπει να έχει παριέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με συστημένη επιστολή μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ.

(Ολόκληρη η Πρόσκληση, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στη ‘Δι@υγεια’ περιλαμβάνεται στο pdf)