ΘΕΜΑ :  «Επανάληψη Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εργαστηρίου μουσικοθεραπείας του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα  με την  Απόφαση θέματος  1ο 6 /12ης συνεδρίασης/24-03-2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την   επανάληψη διενέργεια  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό  την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των επτά  χιλιάδων ευρώ (7.000€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  για την στήριξη  εργαστηρίου  μουσικοθεραπείας του Παραρτήματος  Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής και του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης .

Γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι BAinMusicTherapy ή  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών  MAinMusicTherapy ή  μεταπτυχιακών τίτλου ειδίκευσης PgDipinMusicTherapy. Ελλείψει αυτών Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών με εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία. Όλοι οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Η στήριξη του ανωτέρω εργαστηρίου αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) μηνών με τετράωρη απασχόληση ημερησίωs  πέντε ημέρες την εβδομάδα ως εξής: Δευτέρα και Τετάρτη στο  Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης. Τρίτη , Πέμπτη και Παρασκευή  στο Παράρτημα  Ατόμων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής από τις 8.30 έως τις 12.30

Οι  σφραγισμένες   προσφορές  υποβάλλονται   ιδιοχείρως  ή ταχυδρομικώς  μέχρι την Τετάρτη  30 Μαρτίου και 14:00 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επί της οδού Τέρμα Ιοκάστης. Αποδεκτές γίνονται  μόνον όσες  προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

 

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτήριος Σωτηρίαδης