ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 του Ν. 4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Διακηρύσσει 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«Ανακατασκευή των  w.c. του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας »

Εκτιμώμενης αξίας 24.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με

  1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και
  2. τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Ακολουθούν τα έντυπα της Διακήρυξης :

  • Κείμενο της Διακήρυξης όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@γεια :  
  • Έγκριση της μελέτης σε μορφή pdf : 
  • Έντυπο της οικονομικής προσφοράς σε excel : 
  • Έντυπο της οικονομικής προσφοράς σε pdf : 
  • Προϋπολογισμός της μελέτης σε μορφή pdf :  
  • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε μορφή word : 
  • Τεχνική Έκθεση σε μορφή pdf : 
  • Τιμές εφαρμογής σε μορφή pdf :