Διακήρυξη 9η 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια πανών ακράτειας τριών (03)  Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης  για διάστημα ενός  έτους.

Προϋπολογισμός: Έως τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (37.500,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (46.500,00) σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%)