Το Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ. κατάφερε την ένταξη στο πρόγραμμα δεκαέξι (16) ωφελούμενων (από τις παραπάνω κατηγορίες) για διάστημα έως και ενός έτους στους Πυλώνες της στέγασης (1ος Πυλώνας) και της εργασιακής επανένταξης (2ος Πυλώνας). Οι δύο αυτοί Πυλώνες υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν με ενέργειες και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, στέγασης, κάλυψης ειδών πρώτης ανάγκης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβου-λευτικής, δημοσιότητας, ενημέρωσης, δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και διασύνδεσης με αρμόδιες Υπηρεσίες.

Βασικός στόχος υλοποίησης του 2ου Πυλώνα (σε συνδυασμό με το στάδιο της Συμβουλευτικής), ήταν η ομαλή ένταξη και προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας ως απασχολούμενων ή η υποστήριξή τους προκειμένου να δραστηριοποιηθούν μέσω της αυτό-απασχόλησης ή άλλων εναλλακτικών μορφών απασχόλησης ή ανάπτυξης επιχειρηματικότητας καθώς και η συμβουλευτική αυτών για την ομαλή διεκπεραίωση του παραπάνω στόχου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 2ου Πυλώνα, επιτεύχθηκε ποσοστό επιτυχίας 75% της εργασιακής ένταξης ή/και επανένταξης (ενώ ο στόχος ήταν 40%). Ειδικότερα, δώδεκα (12) από τους δεκαέξι (16) ωφελούμενους εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας, δηλαδή πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση 12 ωφελούμενων σε 12 θέσεις νόμιμης αμειβόμενης εργασίας, με πλήρη κάλυψη μισθών, ασφαλιστικών εισφορών, δώρων και επιδομάτων.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Στέγαση & Επανένταξη για τα έτη 2017 – 2018 πραγματοποιήθηκαν:

  • Η στέγαση και η ένταξη σε ομαλή αυτόνομη διαβίωση 16 ωφελούμενων
  • Η συμβουλευτική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης 16 ωφελούμενων
  • Η συμβουλευτική υποστήριξη για την εργασιακή ένταξη ή / και επανένταξη 16 ωφελούμενων
  • Η απασχόληση για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 12 ωφελούμενων.