ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών πέντε (5) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης  με κριτήριο κατακύρωσης:

την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάση την χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογισμός: Έως οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (8.541,75€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 30-11-2018, με δικαίωμα παράτασης ενός μήνα, έπειτα από μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Κ.Κ.Π.Π.-Α.Μ.Θ.).

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Δευτέρα 13-08-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :