Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του επικουρικού προσωπικού, κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας καθώς και οι πίνακες των απορριπτέων, αναφορικά με την Αρ. Πρωτ.: 5570 / 13-08-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δώδεκα (12) μήνες.

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 

 
ΠΕ ΨΥXΟΛΟΓΩΝ Κωδ. 111

 

 
ΠΕ / ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κωδ. 113

 

 
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Κωδ. 125

 

 
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ Κωδ. 126

 

 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Κωδ. 218

 

 
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Κωδ. 305

 

 
ΔΕ TEXNIKOΥ ΕΙΔ. ΟΔΗΓΩΝ Κωδ. 314

 

 
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ Κωδ. 319

 

 
ΔΕ TEXNIKOY ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ Κωδ. 320

 

 
ΔΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κωδ. 330

 

 
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ Κωδ. 401

 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ