Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου μερικής απασχόλησης συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ., συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο αριθμός των ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, έτσι όπως αυτοί φαίνονται από τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 05/10/2018 έως τις 15/10/2018 και ώρα 15:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣME 1/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΦΕΚ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2558