Οι αρχές που προσδιορίζουν το «γίγνεσθαι» στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, είναι οι κάτωθι:

  1. Αντίληψη της νοητικής υστέρησης, ως μιας περισσότερο ή λιγότερο μεγάλης εξελικτικής καθυστέρησης,
  2. Ενεργοποίηση και υποκίνηση, ως προσπέλαση, για όλες εκείνες τις διεργασίες και τα βιώματα, που ενισχύουν και εδραιώνουν την αγάπη για την ζωή,
  3. Προαγωγή της αισθητήριο – κινητικής και της πρακτικής, ως εκπαίδευση των δεξιοτήτων, για την κοινωνική ενσωμάτωση,
  4. Προαγωγή της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, ως μεσιτεία για προσανατολισμό και κοινωνικές επαφές και σχέσεις,
  5. Κανονικοποίηση αξιών και σταθεροποίηση, ως μόρφωση για στάσεις ζωής.

Ο νοητικά υστερημένος μαθητευόμενος δεν έχει λοιπόν ένα καταρχήν έλλειμμα, αλλά είναι πίσω στην εξέλιξη του, «δεν είναι ακόμη έτοιμος». Η συγκεκριμένη θεώρηση προσδιορίζει και την παρέμβαση, που στοχεύει στην μέγιστη δυνατή προαγωγή και αυτονόμηση του νοητικά υστερημένου ατόμου. Κατ’ επέκταση η λειτουργία του Παραρτήματος, δεν στοχεύει απλά, στην φροντίδα των νοητικά ανάπηρων ατόμων, αλλά στην παροχή ερεθισμάτων και διόδων, για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.Όλα τα μέτρα προσαρμόζονται στην πραγματική και ταυτόχρονα, στην αναπτυξιακή ηλικία των εκπαιδευομένων, και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της προαγωγής τους, λαμβάνεται υπόψη η χρονολογική τους ηλικία, ενώ σε ό,τι αφορά τους τρόπους μεσίτευσης, λαμβάνεται υπόψη η αναπτυξιακή τους ηλικία.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, εφαρμόζονται στο Παράρτημα, οι κάτωθι διεθνώς αναγνωρισμένες και στην πράξη δοκιμασμένες, μέθοδοι προαγωγής & εκπαίδευσης νοητικά υστερημένων ατόμων:

  • Η κλίμακα κοινωνικής ωριμότητας και το διάγραμμα του Gunzburg (P.A.C.=παιδαγωγική ανάλυση και curriculum),
  • Το μοντέλο «Μαθησιακοί Δρόμοι» του Detmold. Πρόκειται για ένα μοντέλο επαγγελματικής κατάρτισης και προαγωγής της προσωπικότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες,
  • Το «Suum», ένα λογισμικό πακέτο εκπαίδευσης και κατάρτισης, που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες των πολυμέσων και είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για άτομα με νοητική υστέρηση.