ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.9 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του Ν. 4506/2017 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/12-12-2017).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16.3.2018).
  5. To άρθρο 9 του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/23-01-2013), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/Α΄/15-7-2014) και του άρθρου 15 του Ν. 4312/2014 (ΦΕΚ 260/Α΄/12-12-2014) και ισχύει.
  6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/οικ.2613/19-1-2018 (ΦΕΚ 79/Β΄/22-1-2018) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.
  7. Την υπ. αρ. 7ο/5/14-2-19 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση της 8ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ανάληψη υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2020 και για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που θα καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
  8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.8084/26512-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΒΛ465Θ1Ω-Ο9Ε) απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης της Γενικής Δ/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  9. Την υπ. αρ. 8ο/6/28-3-2019 (ΑΔΑ:ΩΙΑΕΟΞΧΘ-1Ε9) Απόφαση της 14ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα Παραρτήματα του Κέντρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου όγδοου  του Ν. 4506/2017.
  10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3319/18-04-2019 βεβαίωση του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σχετικά με την εξασφάλιση πιστώσεων για την πρόσληψη του προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

                                                   Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  που εδρεύει στην Καβάλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,  και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. Πίνακα Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. Πίνακα Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ) ΔΡΑΜΑ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης (όχι πριν την 12-09-2019) και έως 18 μήνες 7
102 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ) ΔΡΑΜΑ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης (όχι πριν την 12-09-2019) και έως 18 μήνες 1
103 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ) ΚΑΒΑΛΑ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης (όχι πριν την 12-09-2019) και έως 18 μήνες 2
104 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης (όχι πριν την 12-09-2019) και έως 18 μήνες 3
105 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ) ΞΑΝΘΗ ΥΕ Καθαριότητας Από την υπογραφή της σύμβασης (όχι πριν την 12-09-2019) και έως 18 μήνες 1
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101,102,103,104,105 α) Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. β) Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στο τομέα καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ.

Σωτήριος Σωτηριάδης

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 12 Αυγούστου 2019 έως και 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 15:00.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια

Έντυπο αίτησης ΣΟΧ

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου