Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) ηλιακών θερμοσίφωνων και των βάσεων αυτών για τις ανάγκες του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, χωρίς Φ.Π.Α. 2.419,35 €.

Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέχρι τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και 14:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επί της οδού Τέρμα Ιοκάστης (περιοχή Άγιος Λουκάς) στην Καβάλα. Αποδεκτές γίνονται μόνο όσες προσφορές κατατεθούν ή παραληφθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

 

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :