ΘΕΜΑ « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την  παροχή υπηρεσιών taxi στο  Παράρτημα  Aτόμων με Αναπηρία Ξάνθης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με  αριθ. Θέμα 4o 2 /28ηςΣυνεδρίασης/14-07-2016 Αποφασης του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄10-7-2007) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω ΠΔ.
  2. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

ενέκρινε την διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό  την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των (450) ευρώ  εβδομαδιαίως συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  για την παροχή υπηρεσιών taxi το οποίο θα μεταφέρει άτομα με αναπηρία από τον τόπο διαμονής τους στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης .  Η μεταφορά θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή για το χρονικό διάστημα από 22-08-2016 έως τις  23-12-2016 ως εξής :

 

(Ολόκληρη η Πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ