ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απεντόμωση-μυοκτονία-φιδοαπώθηση των δομών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από σχετική επιχείρηση».

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με  αριθ. Θέμα 2o 6 /24ης Συνεδρίασης/09-06-2016 Αποφασης του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. Του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 τ.Α΄10-7-2007) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» καθώς επίσης και τις κατά καιρούς διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορούν στην εφαρμογή διατάξεων του εν λόγω ΠΔ.
  2. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

ενέκρινε την δημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την απεντόμωση-μυοκτονία και φιδοαπώθηση των δομών του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας από ανάλογες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο και έως του ποσού των 1.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

 

(Ολόκληρη η Πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π.Α.Μ.Θ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ