Ανακοινώνουμε ότι, η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.οικ.Δ30/3171/65/12-2-2014 Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και την ΚΥΑ Δ30/3173/67/13-03-2014 των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 760/Β΄/2014), πρόκειται να προσλάβει Επικουρικό Προσωπικό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 1 12 μήνες
ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών 5 12 μήνες

Υπενθυμίζεται ότι :
■Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.
Ως ημερομηνία εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Δ. ανέργου πτυχιούχου, θεωρείται η ημερομηνία που έπεται της κτήσης του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου επιτρέπεται η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Προσοχή! 1) Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο Δημόσιο Τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 2) Με βεβαίωση του εργοδότη ή υπευθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος και τη σχέση της προσφερόμενης εργασίας και με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα. 3) Με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος και τη σχέση των παρεχόμενων υπηρεσιών. εφόσον ο υποψήφιος έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας.
■Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν όταν θέτουν υποψηφιότητα για την κατάληψη μόνιμης ή Ορισμένου Χρόνου θέσης σε αντίστοιχο κλάδο στο Δημόσιο Τομέα.
■ Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται στη σύμβαση.
■ Το απασχολούμενο επικουρικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου .
Την αίτηση θα συνοδεύουν απαραίτητα τα απαιτούμενα διακαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα:
1. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ ή απλά άνεργος.
2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου και υποχρεωτικά με βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα που ήταν ασφαλισμένος ).Η προϋπηρεσία στο Δημόσιο αποδεικνύεται με Βεβαίωση του Φορέα στον οποίο απασχολήθηκε ο ενδιαφερόμενος).
3. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.)
Ταυτότητα Ομογενούς ( για τους Έλληνες ομογενείς)
Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών)
4. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
5. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :
– ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
– ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
– ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
7. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τίτλος σπουδών
και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα )
προσόντα

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. και β) Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

ΔΕ Θεραπευτών-Παιδαγωγών Προηγούνται στον πίνακα κατάξης της ειδικότητας ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Κοινωνικών Φροντιστών 2ου Κύκλου Σπουδών του Τομέα Υγείας των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων ή Απολυτήριο τίτλο Επιμελητών Πρόνοιας του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.

• Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, τότε, η πλήρωση των θέσων θα γίνει από υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Κοινωνικών Φροντιστών 1ου Κύκλου Σπουδών του Τομέα Υγείας των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.

• Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, τότε, η πλήρωση των θέσων θα γίνει από υποψηφίους που κατέχουν Δίπλωμα Προσχολικής Αγωγής, Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του Τομέα Υγείας-Αισθητικής-Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

• Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με προσόντα των προηγούμενων παραγράφων, η πλήρωση θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε αντίστοιχο αντικείμενο σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και οποιαδήποτε πτυχίο ή Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή δίπλωμα ΙΕΚ, πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ..
• Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους που κατέχουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, η πλήρωση θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων που κατέχουν πτυχίο 1ου & 2ου Κύκλου Σπουδών του Τομέα Υγείας των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, ή Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. του Τομέα Υγείας-Αισθητικής-Κοινωνικών Υπηρεσιών, πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ..Μεταξύ των κατόχων 1ου & 2ου Κύκλου Σπουδών του Τομέα Υγείας των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων, προηγούνται οι κατέ-χοντες πτυχίο 2ου Κύκλου Σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Η αίτηση αφορά την απασχόληση στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας ,Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας, στην ίδια διεύθυνση.Υπεύθυνος Επικοινωνίας κο Μάτσικα Νικόλαο 2513500503 και Παπαδοπούλου Μαρία 2513500500.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 2 (δύο) τοπικές εφημερίδες, ήτοι από 03/04/2014 έως 14/04/2014.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων :
α) γραφεία τoυ Διοικητικού Τμημάτος στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας ,Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα
Δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος να γίνει:
α) γραφεία τoυ Διοικητικού Τμημάτος στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας ,Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα
Ανάρτηση καταλόγων επικουρικό προσωπικό κατά κλάδο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3918/2011, αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των καταλόγων είναι τριμελής Eπιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού ή αν αυτή δεν υπάρχει του Διοικητικού Τομέα του οικείου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Στα γραφεία του Διοικητικού Τμημάτος του Παραρτημάτος αναρτώνται σε έντυπη μορφή, οι πίνακες κατάταξης του επικουρικού προσωπικού, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο.
Η πρόσληψη του ανωτέρω επικουρικού προσωπικού εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Η Πρόεδρος του ΔΣ
Φιλιππίδου Μαρίνα