Διακήρυξη  15η 2017

Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Για την προμήθεια – μεταφορά και πλήρως τοποθετημένου για χρήση,  συνθετικoύ χλοοτάπητα στο υφιστάμενο γήπεδο ποδοσφαίρου του Παραρτήματος  Προστασίας Παιδιού Καβάλας του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 16.129,03 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24%: 20.000,00 €

CPV: 39293400-6

K.A.E.: 1413 Α

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  – Τ.Κ. 65404

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

 

 

Έντυπα Διακήρυξης:

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ):

Yπόδειγμα σύμβασης: