Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής για τις ανάγκες των έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ, μέσω διαπραγμάτευσης.

Καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο), Τέρμα Ιοκάστης – Τ.Κ. 65404 Καβάλα, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους,επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά της με αριθ. 01/2019 (αρ. πρωτ. 637/30-01-2019)και με ΑΔΑ: ΨΤ8ΙΟΞΧΘ-7ΔΣ Διακήρυξης του Κέντρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια στο τηλέφωνο 25213-50804 από τον κ. Κυριακάκη Νικόλαο κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 11.00 –13.00 και σε ηλεκτρονική μορφή θα διατίθετα ιαπό τον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.kkppamth.gr.