ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10η/2017

Επαναληπτικού  Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολόγου στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για ένα έτος.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  Έως δέκα  χιλιάδες εκατό ευρώ  (10.100,00€)

CPV: 85121000-3 (ιατρικές υπηρεσίες)

K.A.E.: 0413

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα – Τ.Κ. 65404

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 18η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11:00 μ.μ.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), μπορείτε να βρείτε σε μορφή word :

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :