ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3η/2017

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτών για την  προμήθεια  ειδών διατροφής:

  • αναψυκτικά – χυμοί – ποτά
  • άρτος – αρτοσκευάσματα κλπ συναφή είδη
  • ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος
  • ζαχαρώδη – σοκολατοειδή – γλυκά (Προϊόντα Σοκολατοποιίας ζαχαροπλαστικής)
  • κονσερβοποιημένα – διατηρημένα (διάφορα προϊόντα διατροφής)
  • λοιπά τρόφιμα
  • τυροκομικά προϊόντα
  • των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ..

Προϋπολογισμός: 111.185,13 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α.

Διάρκεια ισχύος προσφορών: 180 ημέρες.

Κριτήριο Κατακύρωσης: χαμηλότερη τιµή στα είδη που η προσφορά θα δοθεί σε απόλυτες τιμές και με  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα είδη που η προσφορά θα δοθεί με ποσοστό έκπτωσης.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :