Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός για την αποξήλωση – απομάκρυνση – προμήθεια και τοποθέτηση έντεκα (11) εσωτερικών κουφωμάτων (πορτών) στα δωμάτια του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Δράμας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% , χωρίς Φ.Π.Α. 2.419,35 €.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 26-10-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Τέρμα Ιοκάστης (περιοχή Άγιος Λουκάς) – Καβάλα – Τ.Κ. 65404

 

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

 

 

Οικονομική Προσφορά

 

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)