Συνοπτικός Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.648,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% και ενός επαγγελματικού στεγνωτηρίου ρούχων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.352,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των πλυντηρίων του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 21-11-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Τέρμα Ιοκάστης (περιοχή Άγιος Λουκάς) – Καβάλα – Τ.Κ. 65404

 

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

 

 

Οικονομική Προσφορά

 

 

Αίτηση Συμμετοχής

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599-86 δείγμα