Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάρτισης καταλόγων πλήρωσης μίας (1) θέσης επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν  την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης 65404 Καβάλα ή προσωπικά στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην ίδια διεύθυνση. Υπεύθυνος Επικοινωνίας  Μάτσικας  Νικόλαος  2510241913 και 2510241990.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έναν μόνο κλάδο και κατηγορία. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι  οκτώ (08) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) ήτοι από  20-12-2017  έως  27-12-2017.

 

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

 

 

Η αίτηση υποψηφιότητας επικουρικού προσωπικού :