ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11η/2017

Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την προμήθεια:

  1. Καρέκλας – γερανάκι ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών , τεμάχιο ένα (01) , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.600,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. 13% , χωρίς Φ.Π.Α. 1.415,93 €. cpv : 34114122-0 / K.A.E. : 1899 Α
  2. Ηλεκτροκίνητων κρεββατιών νοσηλείας και στρωμάτων για τα κρεβάτια αυτά , τεμαχίων είκοσι οκτώ (28), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. , χωρίς Φ.Π.Α. 26.612,90 € cpv : 39100000-3 / K.A.E. : 7111 Α
  3. Φορείου μπάνιου και μεταφοράς ενήλικων ασθενών , ενός (01) τεμαχίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.100,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α., χωρίς Φ.Π.Α. 4.919,35 € cpv : 39100000-3 / K.A.E. : 7111 Α

Για την κάλυψη των αναγκών των περιθαλπόμενων του Παραρτήματος  Αποθεραπείας  και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

 

Η Συνολική  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη του παρόντος Συνοπτικού διαγωνισμού ανέρχεται σε 40.700 € συμπεριλαμβανομένου και του  αναλογούντα Φ.Π.Α., χωρίς Φ.Π.Α. η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 32.822,58 €

K.A.E.: 0413

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα – Τ.Κ. 65404

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ.

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), μπορείτε να βρείτε σε μορφή word :

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :