Προϋπολογισθείσα δαπάνη 82.555,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α., για τα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.-Π.Α.Μ.Θ. : α) Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής & β) Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέχρι την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και 11:00 π.μ., στο πρωτόκολλο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επί της οδού Τέρμα Ιοκάστης στην Καβάλα. Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν ή παραληφθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :