ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Για την επιλογή Αναδόχου – χων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών στις τρεις (3) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ: Download