Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της αριθμ. θέματος 2ο 11 απόφασης της 1ης/7-1-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την επανάληψη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης επαρκούς ανταγωνισμού με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας στα έξι παραρτήματα του. Αυτά είναι: το Παράρτημα χρονίων Παθήσεων Δράμας, το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας, το Παράρτημα χρονίων Παθήσεων Καβάλας, το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας , το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία και το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης όπου και επιθυμεί την απασχόληση του ειδικού Ιατρού Εργασίας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3850/2010 και αριθμ.Υ7α/ΓΠ.οικ..112498 με σύμβαση εργασίας ενός έτους έναντι του ποσού των δυο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200€) συμπεριλαμβανομένων και των ανάλογων κρατήσεων.

Ο Ιατρός υποχρεούται να προσέρχεται στην επιχείρηση για (88) ώρες το χρόνο .
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
■ Ιατρός (ΠΕ)
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής, με ειδίκευση στην Iατρική Εργασίας . Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας.
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Θα συνεκτιμηθεί η εργασιακή εμπειρία σε σχετικό πλαίσιο.

■ Η σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι σφαγισμένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016 στις 14:00 το μεσημέρι , στο πρωτόκολλο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Καβάλα επί της οδού Τέρμα Ιοκάστης. Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

■ Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
o Αίτηση
o Αντίγραφο πτυχίου
o Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
o Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο
o Αποδεικτικό Προϋπηρεσίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.kkppamth.gr

■ Οικονομική προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτηριάδης Σωτήριος