Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Θέμα  1ο 1/40ης Συνεδρίαση/13ης-10-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης  εγκρίθηκαν οι  Πίνακες Κατάταξης Προσληπτέων δεκαέξι (16) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών από τη σύναψη των σχετικών Συμβάσεων, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμη, για την κάλυψη των αναγκών Παραρτημάτων του Κέντρου καθώς και ο Πίνακας απορριπτέων.

Δείτε όλη τα αποτελέσματα εδώ: Download