ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7η/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια:

  1. Καρέκλας – γερανάκι ανύψωσης και μεταφοράς ασθενών, τεμάχιο ένα (01), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.600,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. 13%, χωρίς Φ.Π.Α. 1.415,93 €. CPV: 34114122-0 / K.A.E.: 1899Α
  2. Ηλεκτροκίνητων κρεβατιών νοσηλείας και στρωμάτων για τα κρεββάτια αυτά , τεμαχίων είκοσι οκτώ (28), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α. , χωρίς Φ.Π.Α. 25.000€ CPV: 39100000-3 / K.A.E.: 7111Α
  3. Φορείου μπάνιου και μεταφοράς ενήλικων ασθενών, ενός (01) τεμαχίου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.100,00 € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α., χωρίς Φ.Π.Α. 4.919,35€ CPV : 39100000-3 / K.A.E. : 7111Α

Για την κάλυψη των αναγκών των περιθαλπόμενων του Παραρτήματος  Αποθεραπείας  και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής του  Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Η Συνολική  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη του παρόντος Συνοπτικού διαγωνισμού ανέρχεται σε 38.700 € συμπεριλαμβανομένου και του  αναλογούντα Φ.Π.Α., χωρίς Φ.Π.Α. η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 31.335,28€

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  – Τ.Κ. 65404

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Πέμπτη 18-04-2017 και ώρα 11:00.

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :