Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών είναι η 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, στο πρωτόκολλο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Α.Μ.Θ., οδός Τέρμα Ιοκάστης, 65404 Καβάλα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Προμήθεια και απομακρυσμένη εγκατάσταση οκτώ (8) ηλεκτρονικών συστημάτων καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού των Παραρτημάτων και την Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και διακοσίων πενήντα (250) επαγωγικών καρτών ή μπρελόκ έως του ποσού των τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ(3.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα Φ.Π.Α..

Λήψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος