Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για παροχή υπηρεσιών από ιατρούς με ειδικότητα Ειδικού Παθολόγου

στο Παράρτημα Χρονίων  Παθήσεων Δράμας

 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ,σε συνέχεια της αριθμ. θέματος 1ο 4 8ης Συνεδρίασης  /2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Ειδικούς Παθολόγους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα  18 Απριλίου  2016. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τον ιατρό Παθολόγο ανέρχεται στο ποσό των 10.200 € για  ένα έτος τρείς φορές την εβδομάδα.

 

(Ολόκληρη η πρόσκληση περιλαμβάνεται στο pdf)

 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Σωτήριος Σωτηρίαδης