Πίνακες κατάταξης του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας, όπως τους κατάρτισε το ΑΣΕΠ.

 

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (3 θέσεις)

 

 

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

 

 

ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας

 

 

 

Πίνακες Απορριπτέων

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού