Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ.) υλοποιεί από το 2017 το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για το Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ. ανήλθε στο πόσο των 240.000 €, χρηματοδοτούμενο 100% από εθνικούς πόρους.

Το Πρόγραμμα ‘Στέγαση και Επανένταξη’ είναι μια μορφή κοινωνικής δράσης η οποία υιοθετεί την προσέγγιση με προτεραιότητα στη Στέγαση. Κι  αυτό  καθώς  μέσω του πρώτου πυλώνα (Στέγαση), αυτού της επιδοτούμενης  κατοικίας,  επιδιώκει την απευθείας μετάβαση σε μορφές αυτόνομης διαβίωσης προσφέροντας παράλληλα ένα φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και εργασιακή επανένταξη (Δεύτερος Πυλώνας)  για ένα σημαντικό ποσοστό  των  ωφελούμενων. Συνδυάζει τόσο την πρόληψη  όσο  και  την  στεγαστική και κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων. Σκοπός του έργου ήταν και παραμένει η μετάβαση των ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Το Κ.Κ.Π. Π.Α.Μ.Θ. κατάφερε την ένταξη στο πρόγραμμα δεκατριών (13) ωφελούμενων για διάστημα 2018 – 2019 στους Πυλώνες της στέγασης (1ος Πυλώνας) και της εργασιακής επανένταξης (2ος Πυλώνας). Οι δύο αυτοί Πυλώνες υλοποιούνται και θα ολοκληρωθούν με ενέργειες και υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, στέγασης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής, δημοσιότητας, ενημέρωσης, δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και διασύνδεσης με αρμόδιες Υπηρεσίες.

1ος Πυλώνας: Στέγαση των ωφελούμενων (αυτόνομη διαβίωση)

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 1ου Πυλώνα πραγματοποιήθηκε η μετάβαση των ωφελούμενων σε ασφαλείς κατοικίες με την κάλυψη του κόστους του ενοικίου, με αποτέλεσμα την ένταξη σε ομαλή αυτόνομη διαβίωση και των 13 ωφελούμενων (ποσοστό επιτυχίας 100%). Οι δαπάνες στέγασης αφορούν την κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 € / μήνα ανά ωφελούμενο.

2ος Πυλώνας: Επανένταξη στην αγορά εργασίας

Βασικός στόχος υλοποίησης του 2ου Πυλώνα ήταν η ομαλή ένταξη και προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας ως απασχολούμενων ή η υποστήριξή τους προκειμένου να δραστηριοποιηθούν μέσω της αυτό-απασχόλησης ή άλλων εναλλακτικών μορφών απασχόλησης ή ανάπτυξης επιχειρηματικότητας καθώς και η συμβουλευτική αυτών για την ομαλή διεκπεραίωση του παραπάνω στόχου.