ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έχοντας υπόψη:

✓ Τις διατάξεις της 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α),

✓ Τις διατάξεις της ΔΝΣ α/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ. 18/19-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΛΜ746530Ξ-ΖΨ7) Εγκυκλίου,

✓ Την υπ’ αριθ. Θέμα 5ο 7/27ης Συνεδρίασης/26ης-08-2020 Απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου περί «Έγκριση για επιπλέον τρίμηνη Παράταση των υφιστάμενων Συμβάσεων προμήθειας ειδών διατροφής με συναίνεση των Αναδόχων για τα έξι (6) Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». (ΑΔΑ:6ΛΞΤΟΞΧΘ-9ΔΨ),

✓ Την υπ’ αριθμ. ΘΕΜΑ 7ο 11/28ης Συνεδρίασης/09ης-09-2020 Απόφαση του Δ/κου Συμβουλίου περί «Προμήθεια τροφίμων (Είδη Παντοπωλείου και αρτοποιείου) με προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Κέντρου» (ΑΔΑ: ΩΤΞ4ΟΞΧΘ-2ΛΣ),

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τροφίμων, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (6.805,22€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α., για τα παρακάτω Παραρτήματά του:

• Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας,

• Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας

• Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας

• Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας

• Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης και για χρονικό διάστημα έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του εν εξελίξει Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, και όχι πέραν 10ης-12ου- 2020.

Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Γραμματείας (Πρωτόκολλο), Τέρμα Ιοκάστης –  Τ.Κ. 65404 Καβάλα, το αργότερο μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ.

 

 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ: Download