Διακήρυξη  14η 2017

Επαναληπτικού  Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού

Για την προμήθεια –  αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών  των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος  Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.322,58 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24%: 6.600,00 €

CPV: 44221000-5

K.A.E.: 1413 Α

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  – Τ.Κ. 65404

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

 

 

Έντυπα Διακήρυξης:

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ):

Yπόδειγμα σύμβασης: