ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Με την αριθ. 6586/20-09-2016 (ΦΕΚ δημοσίευσης 1016/Γ/13-10-2016) Πράξη του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας- Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103,141,147 και 152 του Ν. 3528/2007, λύθηκε η υπαλληλική σχέση υπαλλήλου του Παραρτήματος Χρόνιων Παθήσεων Δράμας, του Κλάδου ΔΕ Δ/κού Λογιστικού, από την 14-09-2016  επειδή της επιβλήθηκε από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, καθόσον υπέπεσε στα πειθαρχικά παραπτώματα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 107  του Ν. 3528/2007 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4057/2012,ήτοι:

  1. Της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλοι οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες (περ.β).
  2. Της απόκτησης οικονομικού οφέλους προς όφελος της ιδίας κατά την άσκηση των καθηκόντων της ή εξ’ αφορμής αυτών (περ.δ).
  3. Της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας συμπεριφοράς εντός Υπηρεσίας (περ.ε).
  4. και της σοβαρής απείθειας(περ.θ).-

 

(Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου περιλαμβάνεται στο pdf)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Κ.Κ.Π.Π – Α.Μ.Θ.