ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 31/12/2020

Για την επιλογή αναδόχου – χων για την προμήθεια υλικών και την πραγματοποίηση εργασιών που
απαιτούνται σε κτίριο του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης, για τη λειτουργία νέας Δομής Προεπαγγελματικής
Κατάρτησης για ΑμέΑ (άνω των 18 ετών) στην πόλη της Καβάλας.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ: Download