Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με την Απόφαση θέματος 2ο 4 /1ης συνεδρίασης/07-01-2016 του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας, ενέκρινε την επανάληψη διενέργειας πρόσκλη-σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προσφορών μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την στήριξη του εργαστηρίου «Κεραμικής» από σχετικές επιχειρήσεις .
Στα εργαστήρια της «Κεραμικής» καταρτίζονται Αμεα του Τμήματος Φυσικής Αποκα-τάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης και λειτουργούει στο Παραρτήμα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας στην Ελευθερούπολη.
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι πτυχιούχοι ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Kεραμικής Τέχνης ή ΟΑΕΔ ή άλλης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συναφούς αντικειμένου οι οποίοι θα έχουν σχετική επιχείρη-ση ή θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.Ως πρόσθετο προσόν θα ληφθεί η εμπειρία ή η απασχόληση των στελεχών της επιχείρησης, σε ανάλογα προγράμματα κατάρ-τισης ΑμεΑ.Ελλείψει των παραπάνω προσόντων θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενό τους και θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρε-σιών.
Η στήριξη του ανωτέρω εργαστηρίου αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12) μη-νών με τετράωρη απασχόληση ημερησίωs δυο ημέρες την εβδομάδα.
Οι σφραγισμένες προσφορές υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι την Τρίτη 12 Ιανουαρίου και 14:00 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο του Διοικητικού Τμήματος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επι της οδού Τερμα Ιοκάστης. Αποδεκτές γίνονται μόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω η-μέρα και ώρα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα εξής :
■Αναγραφή των στοιχείων του υποψηφίου(επωνυμία –διεύθυνση-τηλέφωνα)
■Ένδειξη:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του εργαστηρίου Κεραμικής του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Καβάλας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Εντός του φακέλου προσφοράς, πρέπει να περιέχονται τα εξής :

■ Βιογραφικό σημείωμα με προσκόμιση του ανάλογου πτυχίου και της προυπηρεσίας

■ Οικονομική προσφορά στην οποία θα αποτυπώνεται η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Σωτηριάδης Σωτήριος