ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2021
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Για την επιλογή αναδόχου – χων για την προμήθεια υγειονομικού υλικού των έξι (6) Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για διάστημα ενός (1) έτους.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ: Download