Οι προτάσεις – προσφορές θα υποβληθούν εντός κλειστού φακέλου στα Γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Τέρμα Ιοκάστης, Τ.Κ. 65404, Καβάλα), από την 15-02-2018 μέχρι και  την  Παρασκευή 23/02/2018 και ώρα 15.00’.   

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του Κ.Κ.Π. –  Π.Α.Μ.Θ. αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στη συνέχεια θ’ αξιολογηθούν οι λεπτομέρειες των προσφορών, με βάση τη συμφερότερη προσφορά στο σύνολό της από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του Κέντρου, η οποία θα εισηγηθεί την αξιολόγησή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο – σε επόμενη συνεδρίασή του- το οποίο θα λάβει και την τελική Απόφαση.

Ολόκληρη η προκήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :