Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η ΚΥΑ  με θεμα “Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας διαφόρων Περιφερειών της χώρας, στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών” (B 3082/6-9-2017) και αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΖΛΒ465Θ1Ω-9ΗΑ/8-9-2017.

Ολόκληρο το Φ.Ε.Κ. όπως δημοσιεύθηκε περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :