ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ‐ αντικατάσταση κουφωμάτων και σιτών των προσόψεων του κτηρίου του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης ‐ Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ., όπως περιγράφονται στις με αριθ. 13 & 14 /2017 Διακηρύξεις.

Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 5.322,58 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24%: 6.600,00 €

CPV: 44221000-5

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  – Θράκης, Τέρμα Ιοκάστης  Καβάλα  – Τ.Κ. 65404

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf:

 

 

Έντυπα Διακήρυξης:

Είδη προς προμήθεια – τοποθέτηση: