ΘΕΜΑ: «Α΄ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνέχεια της με αριθ. Θέμα 1o 2/50ηςΣυνεδρίασης/08-12-2016  Απόφασής του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 9  του Ν.4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις(Α 16), όπως η παρ.4 του άρθρου 9 τροποποιήθηκε με τα άρθρα 8 και 12 παρ.4, του Ν.4225/2014 (Α 2) και συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (Α 225)».
 2. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974).
 3. Του άρθρου 15 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
 4. Του  Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
 5. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
 6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) « Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθ. 44047/8956/06-10-2015 Εγκύκλιο , σχετική με την ανάρτηση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων).
 9. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 10.  Την με αριθ. Θέμα 1ο 4 /42ης Συνεδρίασης/12-10-2016 Απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3329/2005.
 11.  Tις διατάξεις του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

Ενέκρινε την διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στα Παραρτήματα του: 1) το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής  και 2) το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, όπου και επιθυμεί την απασχόληση Τεχνικού Ασφαλείας έναντι του ποσού έως των χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550) € συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντα ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από της υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας υποχρεούται να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να παρέχει σχετικές συμβουλές και υποδείξεις, καθώς και ότι άλλο ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας για τα παραρτήματα Κομοτηνής και Ξάνθης, ορίζονται σε συνολικά 50 ώρες ετησίως,  διαμοιρασμένες ανάλογα με τον αριθμό προσωπικού στα αντίστοιχα παραρτήματα του οργανισμού.

(Ολόκληρη η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνεται στο pdf)