Διακήρυξη 10η 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Για την επιλογή αναδόχου – χων  για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού  δύο (02)  Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης  για διάστημα ενός  έτους.

Προϋπολογισμός: Έως είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια  ευρώ (22.500,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (27.900,00) είκοσι επτά  χιλιάδες εννιακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).